..
.........
Zpět na stránku:  Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue
Rodopisná revue - hlavní stránka
..
Jan Antonín MAGER

...

1999
43 let bez křestního listu. [Hudební skladatel J. Traxler, 1782-1852]. RR 1, 1999, 1, s. 8.
Proč se nenarodil Bohumil Havlasa ve Strunkovicích nad Blanicí. RR 1, 1999, 1, s. 17-18.
K 200. výročí úmrtí Christiana Heinricha Spiesse (1755-1799). Fotodokumentace z matriky, snímky náhrobků hr. Küniglové a Ch. H. Spiesse na bezděkovském hřbitově. RR 1, 1999, 2, s. 2-6.
Josef  Chwala či Josef Chvála? (1906-1985).[K původu a národnosti proslulého insitního umělce z Prachatic, foto z díla v textu].
RR 1, 1999, 3, s. 12-13.
Jeden list z lhenické minulosti.
[Lhenice okr. Prachatice, listinný doklad k zabezpečení zdravotní péče v obci vrchností a státem z r. 1848]. RR 1, 1999, 3, s. 16.
Jaké historické jádro má Klostermannova povídka Bílý samum? RR 1, 1999, 4, s. 8-11.
O jedné vánoční písni. [Historie skladby „Tichá noc / Stille Nacht“]. S linorytem Boh.Mertlíkové "Cesta na půlnoční" (1983). RR 1, 1999, 4, s. 26-27.

2000
Albrechtické zastavení. [Albrechtice n. Vltavou, P. Vít Cíza, 1791-1864, zakladatel a tvůrce obrazové výzdoby hřbitovního areálu u kostela sv. Petra a Pavla]. RR 2, 2000, 1, s. 6-8.
Rod bavorovských Máchů  Tab. Rodokmen Máchů z Bavorova. RR 2, 200
0, 3, s. 7-12.
Drobnosti z historie vlachovobřezských Zbonků. [P. Vendelín Zbonek, 1829-1912, předloha k literární postavě Klostermannova románu Ecce homo, Praha 1913]. Tab. rozrodu vlachovobřezských Zbonků, dokumentární fotografie v textu.  RR 2, 2000, 4, s. 8-12.

2001
Hlavní příčiny úmrtí obyvatel Lhenic okolo r. 1800. Přehled počtu a příčin úmrtí v letech 1790-1810 (tab.). RR 3, 2001, 1, s. 12-13.
Mor v ktišské farnosti v letech 1646-1648
. Tab. s přehledem v matrice zapsaných církevních úkonů 1642-1654 a měsíční počty pohřbů v údobí
říjen 1646 - březen 1648. RR 3, 2001, 3, s. 18-19.0, 3, s. 7-12.
O Svaté studánce u Chrobol. Tab.: Rody zapsané v historii poutní kaple Panny Marie Lourdské v Chrobolech.
Rod donátorky stavby kaple Rosalie Zierlinger (1838-1901). Rodina Wallesch, Chroboly - rozrod zakladatelů kapličky u Svaté Studánky (1814-1944). Dokumentární snímky z archivu autora. RR 3, 2001, 4, s. 8-13.

2002
Střípek z vlachovobřezské historie. [Konverze Sáry Mautnerové ke katolické víře, 1803]. RR 4, 2002, 2, s. 6.
Kdo byl Jan Švéda? RR 4, 2002, 3, s. 10-11.
Sociologický vývod předků spisovatele Bohumila Havlasy. RR 4, 2002, 3, s. 29-33.
O „Zlaté stezce“ a Ladislavu Pilátovi. RR 4, 2002, 4, s. 6-7.

2003
O rohanovské poustevně. RR 5, 2003, 1, s. 9-11. Tab. rod Staněk. RR 5, 2003, 1, s. 9-11.
Ve stínu nebahovské lípy. [Nebahovy čp. 15, u Štuců (Sturz, Šturc, Štuc, Fidlerové na Štucovském dvoře)]. RR 5, 2003, 3, s. 5.
Memento mori. Tab. Rod Stiasnych v Prachaticích a navazující vztahy. RR 5, 2003, 4, s. 3-5.

2004
Příspěvek k dějinám rodu lipovokamenických Vacků. Tab. Rozrod Matěje a Terezie Vackových v Kamenici n.L. a Pacově. RR 6, 2004, 1, s. 1-4.
O čem vypovídá kaplička v Petrově Dvoře? RR 6, 2004, 1, s. 25.
Netolický rodák Josef  Fischl, univerzitní profesor Dr. Med. et Chir. RR 6, 2004, 2, s. 9.
Dvojí výročí Emila Práška (1884 -1934). Tab. Rozrod Josefa a Evy Práškových. RR 6, 2004, 3, s. 10-11.
Cikánské křtiny v Netolicích roku 1696. RR 6, 2004, 4, s. 23.
Archaismus, nebo produkt puristy? RR 6, 2004, 4, s. 29.

2005
Svědectví staré pohlednice. [Ze Lhenic, 25. 7. 1905]. RR 7, 2005, 1, s. 17.
P. František Hobizal a jeho rod. S přehledem „Rod P. Františka Hobizala“. RR 7, 2005, 2, s. 4-7.
Mnichovský pomník Adalberta Stiftera a jeho autor Leopold Hafner. S nástinem „Příbuzenská vazba akademických sochařů Leopoldů Hafnerů“.
RR 7, 2005, 3, s. 12.
Autor hornoplánského pomníku Adalberta Stiftera Karl Wilfert junior a jeho rod. RR 7, 2005, 3, s. 23-25.
Marginálie k sochařské rodině Hammerů. RR 7, 2005, 4, s. 11.

2006
Příjmení osadníků farnosti Lštění roku 1818. RR 8, 2006, 1, s. 1.
170 let od narození Tomáše Slunečka (1836-1917). [Učitelský rod]. RR 8, 2006, 1, s. 17-18.
Mistr Jindřich Boška a jeho rod. S přehledem vývodu z 32 předků malíře a grafika Jindřicha  Bošky, 1. tab. „Počátky větvení jiřetického rodu Bošků“,
2. tab. „Rozrod Václava Bošky a Marianny Jírovcové“. RR 8, 2006, 2, s. 2-7.
Několik slov ke smrtelnému onemocnění básníka Máje. K 170. výročí úmrtí K. H. Máchy, aktualizováno a doplněno obrazovou dokumentací z autorova archivu. RR 8, 2006, 3, s. 10-13.,  opakovaně na http://rodopisna-revue.tode.cz/1-10_soubory/3-6_macha.pdf
Putování ukradených volů. RR 8, 2006, 3, s. 15.
Příjmení osadníků bavorovské farnosti v roce 1853. RR 8, 2006, 3, s. 19-20.
Dvojčata, nikoliv superfetace. RR 8, 2006, 4, s. 1.
Chrobolská kaple P. Marie Lurdské povstala z trosek. RR 8, 2006, 4, s. 3.
Královéhradecký biskup Mořic Pícha a jeho jihočeské kořeny. Připojen „Vývod ze 16 předků biskupa ThDr. Mořice Píchy“
s orientační tabulkou. RR 8, 2006, 4, s. 8-11.

2007
Lheničtí pozorníci. [Chrám sv. Jakuba Většího, Lhenice]. RR 9, 2007, 1, s. 1.
Z pobytu P. Koniáše na českém jihu. RR 9, 2007, 1, s. 3.
První lhenický lékař František Nemastil a jeho rod. RR 9, 2007, 1, s. 6-9.
Podivný matriční zápis. RR 9, 2007, 2, s. 1.
Smrtící choroba Jana Nerudy. RR 9, 2007, 2, s. 16-17.
„Kdo jinému jámu kopá ...“ Prachatická rodina Lausterů od napoleonských válek až po druhou světovou.
Tab. Rozrod Wilhelma Laustera a Rosalie roz. Hálkové. RR 9, 2007, 3, s. 5-7.
Vypsáno z radního protokolu (Prachatice 1706-1707). RR 9, 2007, 3, s. 28.
Příspěvek ke genealogii jihočeského příbuzenstva Jana Nerudy. Připojena rdp. tab. Rozrod Václava a Marie Tichých. RR 9, 2007, 4, s. 5-9.

2008
Prameny Tichých vod. [K románu Bohumila Havlasy]. RR 10, 2008, 1, s. 2-5.
Příspěvek ku genealogii Leitnerů - rodu matky Jana Nerudy. Tab. 1. Nástin předků Barbory Nerudové rozené Leitnerové.
Tab. 2. Rodový přehled slabeckých Leitnerů, původem z Rousínova. RR 10, 2008, 2, s. 16-19.
Vše může být jinak. [K příjmení a rodu Stroupežnických]. RR 10, 2008, 3. s. 5.
Primář MUDr. Anton Stini a jeho rod. Připojen „Rozrod rodičů prim. MUDr. Antona Stiniho“ a tab. „Primář MUDr. Anton Stini - vývod ze 16 předků“.
RR 10, 2008, 3. s. 7-11.
Poslední prachatičtí kati. Tab. Rozrod prachatického kata Matěje Hambergra. RR 10, 2008, 4, s. 2-5.

2009
Z dějin ktišské školy do roku 1945. RR 11, 2009, 1, s. 13-16.
Wolfartové, prachatický rod údobí renesance. Tab. Rozrod prachatických Wolfartů. RR 11, 2009, 2, s. 4-9.

2010
Několik slov ke smrtelnému onemocnění básníka Máje. [2006, nyní on-line, RR 12, 2010, 1, s. 3-6.
Příspěvek k poznání prachatického příbuzenstva sv. Jana N. Neumanna. 
1. Textová část, 2. Fotopříloha, 3. Rodopisné tabulky:
Tab. I. - Rozrod prachatických Salzerů, tři generace descendentů Antona Salzera (*1712). 
Tab. II. - Rozrod prachatických Wendlů, tři generace descendentů Antona Wendla (1744-1822).
Tab III. - Prachatičtí potomci Antona Miko (1776-1850), rozrod ve čtyřech generacích.
Tab. IV. - Světcovo nejbližší příbuzenstvo.
Tab. V. - Prachatická rodina Mathiase Bergera (1785-1848) a Kathariny roz. Neumann (1806-1889).
Tab. VI. -  Prachatická rodina Antona Kandla (1788-1865) a Veroniky roz. Neumann (1809-1850).
RR 12, 2010, č. 5-6, s. 6-14.
Amortů kaple v Chrobolech. [Prachaticko]. RR 12, 2010, č. 7-8, s. 1-5.
Ještě k chrobolské Amortů kapli. [Kameník Johann Rothbauer]. RR 12, 2010, č. 9-10, s. 1-2.
Pozdrav z výletu. [Nejstarší dochované zemské matriky: Jáchymov a Horní Blatná]. RR 12, 2010, č. 11-12, s. 12-13.
Isidor Stögbauer - hudební skladatel za Šumavy. RR 12, 2010, 11-12, s. 18.

2011
Kde se narodil Josef  Kristian Christelbauer? Rodokmen Christelbauerů z Prachaticka do poloviny 19. století. RR 13, 2011, 1,  s. 4-8.
Rodové kořeny tyrolského zemského hejtmana Franze Josefa Stumpfa. [Záblatí]. S rodopisným přehledem „Maria Markowetz, matka tyrolského zemského hejtmana F. J. Stumpfa - vývod z osmi předků.“ RR 13, 2011, 2, s. 1-3.
Akademický malíř Karel Oberthor a jeho jihočeský původ. S rodopisným přehledem „Vývod ze 16 předků Růženy Vítrové provdané Oberthorové, matky akad. malíře Karla Oberthora.“ RR 13, 2011, 3, s. 6-7.
Učitelský rod Svobodů v jihozápadních a jižních Čechách. Věnováno památce Mgr. Václava Svobody (1943-2011).
Připojena tab. Nástin rozrodu bukovnického učitele Václava Svobody a jeho manželky Kateřiny roz. Králové. RR 13, 2011, 4, s. 1-5.

2012
Pozdrav z Moravského krasu. [Genealog J.  Pilnáček - Černá Hora, okr. Blansko. Sloup v Moravském krasu - pohřebiště Salm-Reifferscheidtů].
RR 14, 2012, 1, s. 1-4.
O původu jihočeského vzduchoplavce Víta Fučíka řečeného Kudličky. S přehledem Nástin rozrodu Matěje Fučíka a Doroty rozené Havrdové, prarodičů Víta Fučíka vulgo Kudličky. RR 14, 2012, 2, s. 6-9.
Jubilea houslových pedagogů Otakara Ševčíka a Theodora Müllera. RR 14, 2012, 2, s. 21.
Příspěvek k rodopisu Resselů v jižních Čechách. RR 14, 2012, 3, s. 1-2.

2013
Trinkwitzové na jihu Čech. Tab. 1. Nástin rodokmenu učitelské rodiny Trenkviců v jižních Čechách. Tab. 2. Nástin rodokmenu Trinkwitzů z Chýnova a z Vimperka. RR 15, 2013, 1, s. 9-14.
Z historie statku čp. 11 ve Dvorech. [Prachaticko]. Tab. 1. Agnátní vývod předků Marie Hesové provdané Fidlerové, dědičky statku čp. 11 ve Dvorech
Tab. 2. Posloupnost hospodářů na čp. 11 ve Dvorech v průběhu 19. století a jejich rodové vazby. RR 15, 2013, 2, s. 6-9.
Z dějin Dobišova mlýna a zdejšího rodu Fidlerů. Dvory čp. 11, místo narození JUDr. Františka Fidlera (1858-1925). [S M. Trnkou].
Tab,: Nástin rodokmenu Fidlerů z Dobišova mlýna a jejich příbuzenská vazba s předchozími majiteli. RR 15, 2013, 2, s. 10-15.
Příspěvek k rodopisu Alfonse Šťastného (1831-1913).
Tab. 1. Nástin rozrodu Izáka a rachel (Rosalie) Rosenauerových.
Tab. 2. Vývod z osmi předků Juliany Ledl, matky Alfonse Šťastného.
Tab. 3. Nástin rozrodu Jana Josefa Decastello a Anny Radášové. RR 15, 2013, 3, s. 8-14.

2014
Z osudů rodu Elhenických. Tab. Nástin rozrodu Václava Elhenického a Marie rozené Küglerové. [S M. Trnkou]. RR 16, 2014, 1, s. 2-9.
Obyčejné životní příběhy? [Z města Prachatic]. RR 16, 2014, 2, s. 4-7.
Vánoční příběh. [Ke Klostermannově povídce Vánoce pod sněhem]. RR 16, 2014, 3, s. 1.
Z genealogie rodu Gherbetzů. Tab. Gherbetzové v Prachaticích - nástin rodokmenu. RR 16, 2014, 3, s. 4-9.

2015
Náhled do osudů rodu Lagronů aneb nejen Matěj Kopecký byl loutkohercem. Tab. Nástin rodokmenu Lagronů. RR 17, 2015, 1, s. 7-11.
O nezvěstné strunkovické matrice. RR 17, 2015, 1, s. 19.
Od pivní holby k učitelské rodině Czastků. Tab.: 1. Karl Czastka - vývod z osmi předků. 2. Czastka - nástin rodokmenu. RR 17, 2015, 2, s. 2-7.
Příběh s neznámým koncem. [Lnáře a Sedlice, okr. Strakonice]. RR 17, 2015, 2, s. 13.

2016
O prachatických lékárnách. RR 18, 2016, 1, s. 1-4.
Ze strunkovického Slavína: P. Josef Vačkář (1830 - 1893). RR 18, 2016, 1, s. 25.Seriál Prachatické portréty
Prachatické portréty (1): Doc. PhDr. Josef Beneš CSc. (1902-1984). RR 9, 2007, 2, s. 8.
Prachatické portréty (2): Prof. Josef  Nápravník (1893-1970). RR 9, 2007, 3, s. 4.
Prachatické portréty (3): P. Adaukt Josef Krebs (1875-1942). RR 9, 2007, 4, s. 11.
Prachatické portréty (4): Josef Sahula (1918-2006). RR 10, 2008, 1, s. 24.
Prachatické portréty (5): Josef  Jakší (1874-1908). RR 10, 2008, 2, s. 25.
Prachatické portréty (6): Bohumil Idlbek (1896-1973). RR 10, 2008, 3. s. 25.
Prachatické portréty (7):Jan Soumar (1926-1985). RR 10, 2008, 4, s. 27.
Prachatické portréty (8): Pavel Nozar (1921-2003). RR 11, 2009, 1, s. 32.
Prachatické portréty (9): Josef  Messner (1822-1862). RR 11, 2009, 2, s. 25.
Prachatické portréty (10): Josef  Tvrzický (1884-1920). RR 12, 2010, 1, s. 15.
Prachatické portréty (11): Václav Štětka (1893-1982). RR 12, 2010, 2, s. 15.
Prachatické portréty (12): František J. Sláma Bojenický ( 1792-1844). RR 12, 2010, 3-4, s. 16.
Prachatické portréty (13): Ladislav Pilát (1906-1977). RR 12, 2010, 5-6, s. 20.
Prachatické portréty (14): Msgre Jan Švéda (1828-1921). RR 12, 2010, 7-8, s. 11.
Prachatické portréty (15): Malíř Ludwig Tilp (1839-1887). RR 12, 2010, 9-10, s. 17.
Prachatické portréty (16): Antonín Jaroslav Puchmajer (1769-1820). RR 12, 2010, 11-12, s. 21.
Prachatické portréty (17): Jaroslav Svojše (1920-1983). RR 13, 2011, 1,  s. 19.
Prachatické portréty (18): Johann Zdiarsky (1849-1907). RR 13, 2011, 2, s. 17.
Prachatické portréty (19): Hilda Bergmann - Kohner (1878-1947). RR 13, 2011, 3, s. 17.
Prachatické portréty (20): Prof. PhDr. Eduard Eisenmeier (1905-1992). RR 13, 2011, 4, s. 20.
Prachatické portréty (21): Martin Mayer (1786-1875). RR 14, 2012, 1, s. 14.


Zpět na stránku:  Autoři a bibliografie jejich prací publikovaných v Rodopisné revue

.